DP_logo

Diploma Programme

Program Matury Międzynarodowej jest dwuletnim przed-akademickim programem kształcenia realizowanym przez dwa ostatnie lata liceum. Celem Programu Matury Międzynarodowej jest wykształcenie świadomych, krytycznych i samodzielnie myślących młodych ludzi którzy są otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, akceptujący różnorodność. Program DP kładzie duży nacisk na całościowy i wszechstronny rozwój ucznia poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy ale również umiejętności praktycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia. Ważnym elementem filozofii programu jest kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej, poprzez angażowanie uczniów w działanie na rzecz społeczności lokalnej, podejmowanie cennych inicjatyw społecznych, realizację projektów międzynarodowych.

W Programie Matury Międzynarodowej uczniowie wybierają do realizacji 6 przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) i te przedmioty zdają na koniec programu w sesji egzaminacyjnej w maju.

Uczniowie wybierają po jednym przedmiocie z sześciu grup przedmiotowych:
3 przedmioty na poziomie rozszerzonym, tzw. Higher Level (HL) - 6 godzin tygodniowo;
3 przedmioty na poziomie podstawowym, tzw. Standard Level (SL) - 4 godziny tygodniowo. 

Oferta przedmiotów IB DP w ILO

grupa 1: język ojczysty* (polski lub angielski)
grupa 2: język obcy*- angielski, niemiecki, francuski
grupa 3: historia, geografia, psychologia
grupa 4: biologia, chemia, fizyka, informatyka
grupa 5: matematyka* – Analysis and Approaches
grupa 6: przedmioty artystyczne - sztuki wizualne (zamiast przedmiotu artystycznego uczeń może wybrać jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4, lub zamiast j.angielskiego B, j. angielski A.

Dodatkowo uczeń realizuje tzw. core, w który wchodzą:
TOK (Theory of Knowledge) - Teoria Wiedzy - celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Na koniec uczeń pisze esej oraz przygotowuje wystawę;
CAS (Creativity, Activity, Service) - celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby społeczne (wolontariat), realizacja własnych pasji (kreatywność) oraz aktywność fizyczna - na zaliczenie;
EE (Extended Essay) - praca badawcza z wybranego przedmiotu i na wybrany przez ucznia temat, na ok.4 000 słów, pisana pod opieką promotora.

Naukę w programie kończy sesja egzaminacyjna w maju. Uczeń uzyskuje oceny w skali od 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). W sumie maksymalnie po 6 egzaminach uczeń może zgromadzić 42 punkty. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za przedmiot Teoria Wiedzy TOK oraz pracę badawczą Extended Essay. Daje to maksymalną liczbę 45 punktów. Aby zaliczyć program Matury Międzynarodowej IB trzeba zdobyć minimum 24 punkty (przy pewnych dodatkowych warunkach, które są opisane w przewodniku).
Wszystkie arkusze egzaminacyjne są oceniane zewnętrznie przez egzaminatorów IB. Wyniki matur są ogłaszane ok.4-6 lipca. Dyplom Matury Międzynarodowej przygotowuje ośrodek w Genewie.
Dyplom Matury Międzynarodowej daje takie same uprawnienia jak polskie świadectwo maturalne i pozwala o ubieganie się o miejsce zarówno na polskich jak i zagranicznych uniwersytetach. 

Więcej informacji znajdziesz w
przewodnikach i prezentacjach

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Padewskiego w Wałbrzychu

Follow Us

This page was started with Mobirise